سامانه کارت های مغناطیسی

MSR900S

تماس بگیرید

سامانه کارت های مغناطیسی

RS232 Sweep Card Reader

تماس بگیرید

سامانه کارت های مغناطیسی

USb R/W Sweep Magnet Card

تماس بگیرید

سامانه کارت های مغناطیسی

Usb Sweep Card Reader

تماس بگیرید

سامانه کارت های مغناطیسی

Usb Sweep Card Reader

تماس بگیرید