دیود و پل دیود

1000V-25Aپل دیود شانه ای

تماس بگیرید
تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1A- 700V SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N4007

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N4007 1A RECTIFIER

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N4148

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N4148 SMD

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N4476

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N4729 Zener Diod

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N5408

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N5818

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N5819

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N5822 Schottky Diode

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

1N5822 Schottky Rectifier

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

2/4V 500MWدیود زنر

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

2A-1000V Bridge Rectifiers

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

4A- 1000V Single Phase Bridge Rectifier

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

6/2V SMDدیود زنر

تماس بگیرید
تماس بگیرید

دیود و پل دیود

74HC14

تماس بگیرید

دیود و پل دیود

AWG 20

تماس بگیرید