کانکتور و سوکت

1220سوکت باتری

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

18PINسوکت آی سی نظامی

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

2/5جک مینی

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

20PINسوکت آی سی نظامی

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

2560(18650سوکت باتری )

تماس بگیرید
تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

28PINسوکت آی سی نظامی پهن

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

3*10پیچ

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

3*15پیچ

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

3/5MM AUDIO SMD CONNECTOR

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

38MMاسپیسر

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

6پیچ ریموتی

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

7پیچ ریموتی

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

9*20گلند

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

ADP MSOP 10

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

ADP SSOP 34 PIN

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

ADP TNM TQFP64

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

ADP TNM TSOP 48Pin

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

ADP TNM TSOP56

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

ADP TQFP 100PIN

تماس بگیرید

کانکتور و سوکت

ADP TSOP 40PIN

تماس بگیرید