خازن

0/01 OHM 5W

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

خازن

1000U.6/3V

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

خازن

100NF 1206

تماس بگیرید
تماس بگیرید

خازن

100P 805

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

خازن

100U.16V

تماس بگیرید
تماس بگیرید

خازن

100U.25V

تماس بگیرید

خازن

100U.35V

تماس بگیرید
تماس بگیرید

خازن

10N 805خازن

تماس بگیرید